Department of Electrical and Electronics Engineering

RANK HOLDERS STATISTICS FOR EEE DEPARTMENT
S.No
Batch
No of rank holders
1
2013-17
18
2
2012-16
6
3
2011-15
4
4
2010-14
15

LIST OF RANK HOLDERS (2013-17)
Reg. No Name CGPA University Rank Photo
111513105139 SUBRAMANI H 9.28 4
111513105013 ARUNA GV 9.26 5
111513105153 UMA V 9.20 6
111513105029 DINESH K 9.08 12
111513105119 SARANYA N 8.96 20
111513105046 INDU K 8.94 21
111513105005 ABISHA S 8.90 25
111513105128 SHARMILA C 8.90 25
111513105113 RAJALAKSHMI M 8.86 29
111513105094 PALLAM REDDY REESHI 8.84 31
111513105048 JANANI M 8.79 35
111513105070 LOKESH KUMAR C 8.70 44
111513105142 SUMATHI D 8.69 45
111513105149 SWETHA SUKUL 8.69 45
111513105127 SHAMINI T 8.68 46
111513105104 PREETHI B 8.68 46
111513105006 AIYSWARYA R 8.67 46
111513105120 SARANYA P 8.67 47

LIST OF RANK HOLDERS (2012-16)
Reg. No Name CGPA University Rank Photo
111512105146 SRI HARSHA 9.07 10
111512105024 BANUPRIYA N 9.04 11
111512105172 VIJAYALAKSHMI B 8.85 29
111512105119 RAJESH K 8.78 36
111512105018 ASHWINI PRIYA V M 8.71 43
111512105117 RAJALAKSHMI S 8.56 48

LIST OF RANK HOLDERS (2011-15)
Reg. No Name CGPA University Rank Photo
111511105098 NISHA RAVI 9.30 1
111511105012 ARCHANA M 8.78 38
111511105023 BARATH KUMAR R 8.72 44
111511105008 ANITHA T D 8.66 50